Chicken Tikka

Do you like our Chicken Tikka Kebab?